Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Sieniochy
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060025
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
tak
Położenie geograficzne:
Wyżyna Wołyńska
Położenie - powiaty:
tomaszowski, zamojski
Położenie - gminy:
Komarów - Osada, Tyszowce
Powierzchnia:
2693,09 ha
Inne formy ochrony przyrody:
Powiązane obszary Natura 2000:
OSO PLB060011 Ostoja Tyszowiecka
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W granicach ostoi znalazła się fragment doliny Sieniochy pomiędzy Komarowem a Czermnem wraz z kompleksem torfowisk koło Śniatycz. Zachowały się tam torfowiska przejściowe i nakredowe. Obszar ostoi jest w części użytkowany w sposób ekstensywny (głównie jako łąki), a w części nieużytkowany. Ponad doliną, na niewielkich wzniesieniach, znajdują się m.in. bory sosnowe.
Roślinność:
W ostoi zachował się jeden z największych kompleksów łąk trzęślicowych bardzo bogatych pod względem florystycznym. W granicach ostoi znalazł się również kompleks torfowisk nakredowych. Na omawianym obszarze liczne są gatunki objęte ochroną prawa krajowego i międzynarodowego. Do największych osobliwości należy występowanie największej krajowej populacji niebielistki trwałej typowej (jedno z dwóch stanowisk w kraju) i gółki długoostrogowej gęstokwiatowej. Znaczne w skali Polski są populacje staroduba łąkowego i lipiennika Loesela. Oba te gatunki oraz brzoza niska, marzyca czarniawa i kukułka krwista żółtawa zostały wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi. Innymi godnymi uwagi gatunkami jest gnidosz królewski, goryczkę gorzkawą, kruszczyk błotny, starzec wielkolistny i tłustosz dwubarwny.
Zwierzeta:
Ostoja stanowi bardzo ważne miejsce występowania bezkręgowców. Stwierdzono na tym obszarze pięć gatunków motyli, objętych ochroną w ramach unijnej dyrektywy siedliskowej. Są to: czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, modraszek telejus, modraszek nausitous, strzępotek edypus, który posiada na tym obszarze jedno z czterech poznanych w kraju stanowisk. Stwierdzono także występowanie bobra, wydry i kumaka nizinnego. Bardzo cenna jest awifauna, która znajduje się pod ochroną w ramach OSO PLB060011 Ostoja Tyszowiecka.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Typy siedlisk wymienione w Załączniku I 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio- Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1337 Castor fiber (bóbr europejski) 1355 Lutra lutra (wydra) Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1188 Bombina bombina (kumak nizinny) Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 1060 Lycaena dispar (czerwończyk nieparek) 1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 1071 Coenonympha oedippus (strzępotek edypus) 4038 Lycaena helle (czerwończyk fioletek)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W rejonie ostoi jest położonych kilka miejscowości, w których są godne uwagi zabytki. W Komarowie można zobaczyć ponad 110-letni neogotycki kościół, dwie murowane kapliczki z przełomu XVIII i XIX w. oraz dwa zabytkowe cmentarze (rzymskokatolicki, żydowski). Zabytkowe świątynie murowane różnych wyznań znajdują się w Dubie (kościół rzymskokatolicki), Niewirkowie (dawna cerkiew prawosławna, obecnie kościół parafialny), Perespie i Śniatyczach (dawniej cerkwie greckokatolickie, obecnie kościół parafialny). We wspomnianym Niewirkowie można zobaczyć także zespół pałacowy, wzniesiony w XIX i XX w. oraz kapliczkę św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w. W Śniatyczach, Perespie i Komarowie znajdują się także nieczynne cmentarze grekokatolickie i prawosławne. Godne szczególnej uwagi jest grodzisko i podgrodzie z X-XIII w. w Czermnie, które stanowi pozostałość po głównym grodzie tzw. Grodów Czerwińskich. W 1920 r. w rejonie Komarowa miała miejsce wielka bitwa kawalerii, w trakcie której Polacy powstrzymali ofensywę dotychczas niezwyciężoną Armię Budionnego. O tym wydarzeniu przypomina pomnik na miejscowym cmentarzu.
Dojazd:
Dojazd od drogi krajowej nr 17 (odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski) – w Wólce Łabuńskiej zjazd na drogę lokalną do Tyszowiec przez Komarów. Dojazd od drogi krajowej nr 74 (odcinek Zamość – Hrubieszów) – w m. Horyszów należy skręcić w drogę lokalną w kierunku Komarowa. PKS i BUS: kursujące na trasach Zamość – Tyszowce przez Komarów Osadę.
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Omawiany obszar jest minimalnie zagospodarowany pod względem turystycznym – w rejonie Czermna wytyczono krótki odcinek szlaku turystycznego zielonego z Tomaszowa Lubelskiego do Turkowic. Możliwość noclegu jest we Wronowicach.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie