Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Szyszły
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060042
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
tak
Położenie geograficzne:
Wyżyna Wołyńska
Położenie - powiaty:
tomaszowski
Położenie - gminy:
Jarczów, Ulhówek, Lubycza Królewska
Powierzchnia:
981,05 ha
Inne formy ochrony przyrody:
-
Powiązane obszary Natura 2000:
OSO PLB060018 Dolina Szyszły
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W granicach ostoi znajduje się fragment doliny. W jej obrębie znajdują się użytkowane bądź nie łąki, powstałe na osuszonych torfowiskach. Sporo jest małych zbiorników, powstałych w miejscach wydobywania torfu.
Roślinność:
Na terenie ostoi swoje stanowiska mają liczne gatunki rzadkie i chronione. Wśród nich za najcenniejsze należy uznać: kosatkę kielichowatą, kruszczyka błotnego, lipiennika Loesela, marzycę rudą, rosiczkę długolistną, starca wielkolistnego (jedno z czterech stanowisk w kraju), staroduba łąkowego, tłustosza dwubarwnego i wilczomlecza włosistego.
Zwierzeta:
Na omawianym obszarze swoje siedliska mają także rzadkie zwierzęta, chronione przez prawo międzynarodowe i krajowe. Najcenniejszym kręgowcem jest suseł perełkowany występujący na pastwiskach koło Dynisk i Jurowa. W ostojach bardzo licznie występują rzadkie bezkręgowce: motyle dzienne – modraszek nausitous, modraszek telejus, czerwończyk nieparek, mieniak tęczowiec, strzępotek soplaczek; ważki – zalotka większa, lecicha południowa. Bogata jest również herpetofauna i awifauna. Występują tutaj m.in. bąk, bączek, derkacz, dubelt, orlik krzykliwy i wodniczka.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Typy siedlisk wymienione w Załączniku I 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1337 Castor fiber (bóbr europejski) 1355 Lutra lutra (wydra) 2608 Spermophilus suslicus (suseł perełkowany) Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1188 Bombina bombina (kumak nizinny) Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W Jarczowie znajduje się cerkiew greckokatolicka z ok. 1755 r., obecnie użytkowana jako kościół. W Dyniskach i Jarczowie godne uwagi są cmentarze greckokatolickie, na którym znajdują się charakterystyczne nagrobki bruśnieńskie z XIX w. W Jurowie można zobaczyć grodzisko średniowieczne, wchodzące w skład Grodów Czerwieńskich.
Dojazd:
Dojazd drogą lokalną Tomaszów Lubelski - Ulhówek. Po tej trasie kursuje komunikacja zbiorowa (autobusy PKS).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Obszar nie jest zagospodarowany pod względem turystycznym. Baza noclegowa znajduje się w pewnym oddaleniu w Tomaszowie Lubelskim (obiekty o różnej kategorii) i w Żyłce (kwatera agroturystyczna).

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie