Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Łętowni
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060040
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyżyna Lubelska
Położenie - powiaty:
krasnostawski, zamojski
Położenie - gminy:
Nielisz, Żółkiewka, Sułów, Rudnik
Powierzchnia:
1 135 ha
Inne formy ochrony przyrody:
-
Powiązane obszary Natura 2000:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060020 Ostoja nieliska
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
- Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005 Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. LTO, Lublin.
- Mapa zabytków województwa lubelskiego
- Mapa administracyjno- drogowa województwa lubelskiego,
Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W skład ostoi weszła większa część doliny Łętowni, położona pomiędzy miejscowościami Wierzchowiska a Staw Noakowski, gdzie rzeka ma swoje ujście do Wieprza. W górnym odcinku doliny dominują torfowiska, częściowo zagospodarowane na łąki ekstensywne. Prowadzona jest także eksploatacja torfu. Dolny fragment ma charakter przełomowy – dolina zwęża się, głęboko wcina się w powierzchnie, a koryto rzeki meandruje. Dno doliny, ze względu na stałe podtapianie, zwykle nie jest użytkowane.
Roślinność:
Na terenie stoi rosną rzadkie gatunki roślin takie jak brzoza niska, goryczka wąskolistna, goździk pyszny, groszek błotny, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, starodub łąkowy i storczyk – kruszczyk błotny.
Zwierzeta:
Na szczególną uwagę zasługują bezkręgowce, chronione w ramach ostoi Natura 2000. Są to motyle dzienne – czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus, rusałka drzewoszek i strzępotek soplaczek. Wśród kręgowców dość liczne są bóbr europejski i wydra. Jednak najbardziej różnorodna jest awifauna – dolina Łętowni stanowi ważną ostoję derkacza i dubelta. Są to gatunki zagrożone wyginięciem w skali świata. Występują również błotniak łąkowy, kropiatka i zielonka.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk Gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 1060 Lycaena dispar (czerwończyk nieparek) 1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 1337 Castor fiber (bóbr europejski) 1355 Lutra lutra (wydra) 4038 Lycaena helle (czerwończyk fioletek)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W rejonie omawianego obszaru znajduje się kilka godnych uwagi zabytków. W Chłaniowie zachował się zabytkowy kościół drewniano-murowany z XVIII w., cmentarz rzymsko-katolicki oraz pozostałości po zespole dworskim (ruina dworu, resztki parku). W Bzówku warta zainteresowania jest kapliczka z XIX w, a w Bzowcu pozostałości po zabytkowym parku. W Stawie Noakowskim zachował się murowany dwór otoczony parkiem z końca XIX w. W Nieliszu zachował się drewniany kościół z II połowy XIX w. i założony w tym samym czasie cmentarz parafialny.
Dojazd:
Samochodem: droga wojewódzką nr 837 (Zamość – Piaski), odchodząca od drogi krajowej nr 17 (odcinek Lublin – Zamość) PKS i BUS: autobusy na trasie Lublin – Zamość przez Nielisz, z Zamościa do Nielisza, Pociągi: stacja Ruskie Piaski, położona około 4 km na północny-wschód od granicy ostoi – zatrzymują się pociągi pospieszne Warszawa – Bełżec/Zamość.
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Wyznaczono dwa szlaki rowerowe: zielony „Nad Wieprzem śladami dworków szlacheckich” i niebieski „Nad zalewem”, które prowadzą po gminie Nielisz. W Nieliszu jest możliwość noclegu (kwatery agroturystyczne). Zbiornik zaporowy stanowi miejsce uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie