Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Środkowego Wieprza
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060005
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
tak
Położenie geograficzne:
Pogranicze Wyżyny Lu
Położenie - powiaty:
bialski, chełmski, włodawski
Położenie - gminy:
Łęczna, Milejów, Puchaczów
Powierzchnia:
1523,34 ha
Inne formy ochrony przyrody:
Nadwieprzański Park Krajobrazowy
Dolina Wieprza jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.
Na etapie projektu jest powołanie rezerwatów przyrody „Uroczysko Sosnowiec” i „Zakrzów” oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Meandry Wieprza”.


Powiązane obszary Natura 2000:
-
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Wyd. Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin.
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
- Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005 Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. LTO, Lublin.
- Mapa zabytków województwa lubelskiego
- Mapa administracyjno- drogowa województwa lubelskiego,

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W krajobrazie daje się wyróżnić część północną i południową. W pobliżu Łęcznej dolina zwęża się i nabiera charakteru przełomowego. Dominują tu wysokie i strome skarpy. Im dalej na południe, tym bardziej dolina staje się bardziej rozległa i równinna. W okolicach Łańcuchowa bardzo malownicze są podmywane piaszczyste skarpy. Po obu stronach doliny gęsto „rozsiadły się” miejscowości ze zwartą zabudową ukrytą wśród sadów i ogrodów.
Roślinność:
Na powierzchni zbiorników można odnaleźć salwinię pływającą, rzęsę garbatą, grążela żółtego i grzybienie białe. Na łąkach stanowiska mają m. in. kosaciec syberyjski, czosnek kątowy i storczyk szerokolistny. Na skarpach rosną rośliny ciepłolubne, takie jak np. miłek wiosenny. Zachował się również bardzo cenny łęg jesionowo-olszowy i olsy porzeczkowe oraz stanowisko sosny smołowej. Koło Zakrzowa znajdują się stanowiska olszy szarej. Inną osobliwością ostoi jest wymarły na naturalnych stanowiskach pierwiosnek bezłodygowy.
Zwierzeta:
Występuje tu wiele gatunków zwierząt. Z awifauny interesujący jest derkacz – gatunek zagrożony wyginięciem w skali świata. Innymi gatunkami są błotniak stawowy, rycyk, krwawodziób. dziwonia i podróżniczek. Ssaki związane z wodami to bóbr i wydra. Występuje również piskorz i kumak nizinny. Bogaty jest również świat owadów. Chronione motyle to czerwończyki – fioletek i nieparek oraz modraszki – telejus i naustitous. Na murawach kserotermicznych ma swoje stanowiska szlaczkoń szafraniec. Nad wodami można spotkać ważki – nad zbiornikami zalotkę większą, a nad wodami płynącymi trzeplę zieloną.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) Gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 1037 Ophiogomphus cecilia (trzepla zielona) 1042 Leucorrhinia pectoralis (zalotka większa) 1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 1060 Lycaena dispar (czerwończyk nieparek) 1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 1145 Misgurnus fossilis (piskorz) 1188 Bombina bombina (kumak nizinny) 1337 Bóbr europejski (Castor fiber) 1355 Wydra (Lutra lutra) 4030 Colias myrmidone (szlaczkoń szafraniec) 4038 Lycaena helle (czerwończyk fioletek)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
Ostoja i jej bezpośrednie sąsiedztwo odznacza się cennymi zabytkami. W Łęcznej zachował się średniowieczny układ przestrzenny z trzema rynkami. Liczna jest zabudowa drewniana (zajazdy, domy mieszkalne), typowa dla kresowych miasteczek. O wielokulturowym kolorycie Łęcznej świadczą renesansowy kościół i zabytkowa synagoga. Na Podzamczu (dzielnica Łęcznej) są pozostałości po zamku i zespole dworskim, z bogatym w pomnikowe drzewa, parkiem. Dawne rezydencje ziemiańskie zachowały się w Jaszczowie, Łańcuchowie, Łysołajach i Milejowie. Interesujące zabytki sakralne stoją w Jaszczowie (zbór ariański) i Łańcuchowie oraz Milejowie (kościoły). Atrakcyjne spotkania ze zwyczajami i tradycjami średniowiecznymi oferuje gospodarstwo agroturystyczne Choina-Horodyszcze w Wólce Bieleckiej.
Dojazd:
Samochodem: wzdłuż doliny Wieprza biegnie droga wojewódzką nr 829 (Lubartów – Pełczyn, gm. Trawniki) na odcinku z Łęcznej do Milejowa; dojazd do niej drogami krajowymi nr 12 (Piaski – Chełm) i 82 (Lublin - Łęczna). PKS i BUS: z Chełma, Lubartowa i Lublina autobusy w kierunku Łęcznej i Milejowa. Pociągi: dojazd do ok. 2 km od południowej granicy ostoi - przystanek osobowy Jaszczów (zatrzymują się tylko pociągi osobowe), szlak Lublin – Chełm.
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Wyznaczono znakowane trasy rowerowe powiatu łęczyńskiego. Po parku Podzamcze w Łęcznej wyznaczono nieoznakowaną ścieżkę dydaktyczną. Bazę noclegową zapewniają kwatery agroturystyczne w Łańcuchowie i Jaszczowie oraz hotel w Łęcznej. Wieprz jest atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy i kajakarzy.


zobacz mapę w pełnych rozmiarach

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie