Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Bystrzyca Jakubowicka
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060049
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyżyna Lubelska
Położenie - powiaty:
lubelski
Położenie - gminy:
Wólka
Powierzchnia:
456,2 ha
Inne formy ochrony przyrody:


Trzy płaty muraw kserotermicznych – pomniki przyrody.

Projektowane rezerwaty przyrody: florystyczny „Łysa Góra”, stepowo-krajobrazowy „Skarpa Jakubowicka” oraz przyrodniczo-krajobrazowy „Derkaczowe łąki”.

Powiązane obszary Natura 2000:
-
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:

 

 

- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.

- Standardowy Formularz Danych

- Mapa zabytków województwa lubelskiego

- Mapa administracyjno- drogowa województwa lubelskiego

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
Obszar charakteryzuje się malowniczymi lewobrzeżnymi skarpami dolin Bystrzycy i Ciemięgi. Strome, wysokie na kilkadziesiąt metrów zbocza stanowią doskonałe punkty widokowe. Skarpy są pocięte wąwozami lessowymi. Odmienna budowa geologiczna południowych skarp (margle) spowodowała, że takie formy tam nie występują. Na dnie dolin rzecznych dominują użytkowane ekstensywnie łąki i grunty orne, miejscami urozmaicone przez starorzecza oraz płaty nadrzecznych zbiorowisk łęgowych. Pośród nich płyną dwie rzeki o naturalnych, meandrujących korytach. Ponad dolinami rzek znajduje się gęsta zabudowa wiejska.
Roślinność:
W ostoi rosną liczne gatunki rzadkie i chronione. Wśród nich zagrożone wyginięciem, występujące na wilgotnych łąkach starodub łąkowy i goździk pyszny. Miłek wiosenny i kosaciec bezlistny swoje stanowiska mają na obszarach suchych, nasłonecznionych i na glebach obfitujących w wapń.
Zwierzeta:
Na omawianym obszarze swoje siedliska mają także rzadkie zwierzęta. Wśród kręgowców najbardziej różnorodna jest awifauna. Swoje siedliska ma tutaj derkacz – gatunek zagrożony wyginięciem w skali globu. Gromada ssaków jest reprezentowana m.in. przez gatunki związane z wodami. Dość licznie występuję tutaj bóbr, o czym świadczą charakterystyczne zgryzy, oraz wydra. Stwierdzono także piskorza. Ryba ta preferuje wody wolnopłynące lub stojące z mulistym dnem. Podobne siedlisko upodobał sobie kumak nizinny. Spośród bezkręgowców na szczególną uwagę zasługuje modraszek adonis.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion). Gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 1037 Ophiogomphus cecilia (trzepla zielona) 1042 Leucorrhinia pectoralis (zalotka większa) 1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 1060 Lycaena dispar (czerwończyk nieparek) 1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 1145 Misgurnus fossilis (piskorz) 1188 Bombina bombina (kumak nizinny) 1337 Bóbr europejski (Castor fiber) 1355 Wydra (Lutra lutra) 1617 Angelica palustris (starodub łąkowy) 4030 Colias myrmidone (szlaczkoń szafraniec) 4038 Lycaena helle (czerwończyk fioletek)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W sąsiedztwie ostoi dość liczne są zabytki. Materialną pozostałością po średniej szlachcie i ziemiaństwie są zespoły dworskie, które można zobaczyć w Pliszczynie, Sobianowicach i Turce. Okazalszymi obiektami zachowanymi do dnia dzisiejszego są: pałac murowany w Bystrzycy z końca XVIII w. oraz pięknie położone na wysokiej skarpie ruiny zamku Tęczyńskich w Jakubowicach Murowanych z XVI w. Są one otoczone wspaniałym parkiem z wielogatunkowym starodrzewem, wśród którego są okazy uznane za pomniki przyrody. Barokowe kościoły można oglądać w Bystrzycy i Łuszczowie (oba z I połowy XVIII w.). Godne uwagi są malowniczo położone nad Bystrzycą ruiny młyna wodnego w Turce. oraz pracujący do dziś młyn elektryczny w Wólce Lubelskiej, a także ruiny zabudowań gospodarczych w Bystrzycy.
Dojazd:
Samochodem: droga krajowa nr 82 (odcinek Lublin – Łęczna), której odcinek między Turką a Łuszczowem biegnie równolegle do południowej granicy ostoi. PKS i BUS: z Lublina w kierunku Łęcznej.
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Przez teren ochrony wytyczono krótki odcinek szlaku „żółtego” PTTK. W sąsiedztwie północnej granicy ostoi przebiega Wojewódzki Szlak Rowerowy Lublin – Wola Uhruska. Na Bystrzycy są organizowane spływy kajakowe. Rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna znajduje się w pobliskim Lublinie oraz przy szosie Lublin – Łęczna, gdzie powstały obiekty o różnym standardzie (motele, kwatery agroturystyczne).


zobacz mapę w pełnych rozmiarach

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie