Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dobromyśl
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060033
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
tak
Położenie geograficzne:
Polesie Wołyńskie
Położenie - powiaty:
chełmski
Położenie - gminy:
Siedliszcze
Powierzchnia:
465,52 ha
Inne formy ochrony przyrody:
brak
Powiązane obszary Natura 2000:
brak
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
Ostoja obejmuję fragment zlewni rzeki Mogielnicy wraz z siecią niewielkich dopływów i nieoczyszczanych kanałów melioracyjnych. W granicach obszaru znajduje się mozaika siedlisk – łąk i pastwisk użytkowanych ekstensywnie, które otaczają las z urozmaiconymi zbiorowiskami leśnymi. Liczne są niewielkie zbiorniki powstałe w wyrobiskach potorfowych (tzw. „torfianki”).
Roślinność:
Stwierdzono tu 6 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które w sumie zajmują nieco ponad 25% ostoi. Swoje stanowiska mają tu gatunki objęto ochroną prawa krajowego: rosnące na wilgotnych łąkach storczyki kukułka krwista i kukułka szerokolistna oraz grzybienie białe.
Zwierzeta:
Wśród gatunków objętych ochroną w ramach prawa europejskiego zasługuje żółw błotny, który występuję tutaj w dużym zagęszczeniu. Ma tutaj także jedno z najbogatszych lęgowisk w kraju. Na szczególną uwagę zasługuje strzebla błotna, licznie występująca w torfiankach. Stwierdzono również występowanie wydry, kumaka nizinnego oraz piskorza. Awifaunę reprezentuje 12 gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej, w tym bąk, bocian czarny i derkacz.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
3.1.a Typy siedlisk wymienione w Załączniku I 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 3.2.a Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A122 Crex crex (derkacz) A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) A246 Lullula arborea (lerka) A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) A320 Ficedula parva (muchołówka mała) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) 3.2.c Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1355 Lutra lutra (wydra) 3.2.d Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1188 Bombina bombina (kumak nizinny) 1220 Emys orbicularis (żółw błotny) 3.2.e Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1145 Misgurnus fossilis (piskorz) 4009 Phoxinus percnurus (strzebla błotna)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W położonym nieopodal Siedliszczu zachował się budynek cerkwi prawosławnej, po przemianowaniu na kościół jest wykorzystywany przez katolików. Na uwagę zasługują także zabytkowe pozostałości po zespole dworsko-parkowym oraz zabudowa drewniana typowa dla małych miasteczek. Na szczególną uwagę zasługuje zespół dworsko-parkowy w Kuliku oraz ogród folwarczny z XVI w. w Mogielnicy. W Olchowcu stoi ponad 200-letni drewniany kościół.
Dojazd:
Dojazd drogą wojewódzką nr 839 Siedliszcze – Cyców (ok. 6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 12, odcinek Piaski – Chełm) oraz autobusami z Chełma i Siedliszcza.
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Obszar nie zagospodarowany pod względem turystycznym.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie