Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Tyśmienicy
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060004
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Nizina Południowo-podlaska
Położenie - powiaty:
parczewski, radzyński
Położenie - gminy:
Borki, Czemierniki, Kock, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Parczew, Radzyń Podlaski (gmina wiejska), Siemień, Wohyń
Powierzchnia:
7363,66 ha
Inne formy ochrony przyrody:

Powiązane obszary Natura 2000:

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
Dominują tereny użytkowane rolniczo – łąki i pastwiska. Charakterystycznym elementem krajobrazu są stawy. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks 14 stawów w Siemieniu, których znaczne powierzchnie zajmują szuwary trzcinowe i pałkowe. Dość liczne są niewielkie zbiorniki wodne – powstałe w sposób naturalny (w wyniku zmiany biegu koryta przez meandrującą rzekę) lub sztuczny (poprzez odcięcie meandru w wyniku robót hydrotechnicznych) starorzecza i stanowiące efekt wydobycia torfu „torfianki”, zwykle otoczone zadrzewieniami. Niewielkie powierzchnie zajmują pola uprawne, torfowiska oraz lasy.
Roślinność:
Na obszarze chronionym jest dość bogata szata roślinna. Przykładowo stwierdzono występowanie trujących: bagna zwyczajnego, goryczki wąskolistnej i kruszyny pospolitej oraz rosiczki. Na torfowiskach i podmokłych łąkach występuje m.in. brzoza niska. Otoczone zadrzewieniami oraz z roślinnością szuwarową na dnie zbiorniki są miejscem występowania roślinności pływającej, takiej jak wolfia bezkorzeniowa (najmniejsza roślina kwiatowa świata), lilie wodne (grzybienie białe, grążel żółty), rzęsa wodna czy osoka aloesowata.
Zwierzeta:
Najwyżej oceniane są walory ornitologiczne. Występują gatunki zagrożone wyginięciem w skali świata (derkacz, dubelt), Europy i Polski. Na zalewanych łąkach swoje lęgi wyprowadzają liczne ptaki siewkowe i brodzące, a także drapieżniki. Stawy rybne (w szczególności kompleks stawów w Siemieniu) stanowią bardzo ważne w skali regionu i kraju miejsce lęgowe oraz odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych wędrówek dla tysięcy ptaków wodnych (kaczek, gęsi, perkozów). Stanowią także żerowiska dla rzadkich drapieżników, m.in. bielików. Na zarośniętych terenach położonych nieopodal zbiorników wodnych można spotkać ptaki o skrytym trybie życia (bąk, bączek, kokoszka wodna, wodnik, zielonka). Na stawach w Siemieniu nierzadko zdarzają się pierzowiska nawet kilkuset łabędzi niemych. Osobliwości faunistyczne tego obszaru dotyczą również innych gromad kręgowców. Płytkie wody są miejscem występowania strzebli przekopowej – ryby zagrożonej wyginięciem (umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt). Wody rzeki kryją będące pod ochroną gatunkową śliza i piskorza.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A075 Haliaeetus albicilla (bielik) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A084 Circus pygargus (błotniak łąkowy) A119 Porzana porzana (kropiatka) A120 Porzana parva (zielonka) A122 Crex crex (derkacz) A151 Philomachus pugnax (batalion) A154 Gallinago media (dubelt) A176 Larus melanocephalus (mewa czarnogłowa) A177 Larus minutus (mewa mała) A193 Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) A196 Chlidonias hybridus (rybitwa białowąsa) A197 Chlidonias niger (rybitwa czarna) A215 Bubo bubo (puchacz) A222 Asio flammeus (sowa błotna) A229 Alcedo atthis (zimorodek) A272 Luscinia svecica (podróżniczek) A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EW A006 Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi) A043 Anser anser (gęgawa) A050 Anas penelope (świstun) A051 Anas strepera (krakwa) A055 Anas querquedula (cyranka) A056 Anas clypeata (płaskonos) A067 Bucephala clangula (gągoł) A096 Falco tinnunculus (pustułka) A156 Limosa limosa (rycyk) A160 Numenius arquata (kulik wielki) A162 Tringa totanus (krwawodziób) A184 Larus argentatus (mewa srebrzysta) A198 Chlidonias leucopterus (rybitwa białoskrzydła)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
Na omawianym obszarze i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zachowały się ciekawe zabytki. W Czemiernikach można zobaczyć wybudowane w stylu renesansowym: zespół pałacowo-obronnym i kościół, a także (pochodzącą z XIX i XX w.) zabudowę mieszkalną i cmentarze. Dość liczne są pozostałości poziemiańskie (Bełcząc, Dębica, Kuraszew, Siemień, Żminne) oraz drewniane chałupy (m.in. w Bójkach, Lichtach i Tyśmienicy). Zabytkowe kościoły zachowały się w Ostrowie Lubelskim i Suchowoli, a grodziska w Gródku, Niewęgłoszu i Suchowoli.
Dojazd:
Komunikacja zbiorowa z Lublina: Autobusy kursujące na trasie Lublin – Biała Podlaska (przez Parczew lub Radzyń Podlaski), Lublin – Łuków (do Kocka), Lublin – Ostrów Lubelski. Komunikacja indywidualna: dojazd z Lublin drogą krajową nr 19 (Kock, Radzyń Podlaski); z Lubartowa drogą wojewódzką nr 815 (Parczew, Siemień) lub 813 (Ostrów Lubelski); z Łęcznej drogą wojewódzką nr 813 (Ostrów Lubelski, Parczew).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Przez obszar biegnie odcinek „żółtego” szlaku PTTK Radzyń Podlaski – Czemierniki. Wytyczono dwie ścieżki przyrodnicze – „Dolina Tyśmienicy” koło Siemienia i „Uroczysko Brzeziny” nieopodal Czemiernik. Organizowane są również spływy kajakowe. Baza noclegowa znajduje się w Czemiernikach i Ostrowie Lubelskim (schroniska młodzieżowe) oraz w Woli Skromowskiej (kwatera agroturystyczna).

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie