Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Sołokiji
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060021
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyżyna Wołyńska, Roz
Położenie - powiaty:
tomaszowski
Położenie - gminy:
Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski (obie gminy – miejska i wiejska)
Powierzchnia:
13667,76 ha
Inne formy ochrony przyrody:
Brak.
Dolina Sołokiji jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym.
Na etapie projektu jest utworzenie Lubyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Powiązane obszary Natura 2000:
OSO PLB060012 Roztocze
OSO PLH060029 Żurawce
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
Ostoja leży na pograniczu Roztocza i Wyżyny Wołyńskiej. W granicach obszaru znajduje się dolina Sołokiji od Tomaszowa Lubelskiego do granicy z Ukrainą. Rzeka zachowała naturalny charakter – liczne są meandrów i starorzeczy. Zachowały się dosyć duże płaty olsów oraz podmokłych borów sosnowych. Dolina jest zagospodarowania rolniczo – jedynie nad granicą są rozległe, nieużytkowane łąki i ugory. Ważnym elementem krajobrazu są lasy, tworzące urokliwą mozaikę z użytkami rolnymi. W granicach ostoi znalazło się 5 kompleksów stawów rybnych oraz kilka mniejszych, śródleśnych stawów.
Roślinność:
Brak danych
Zwierzeta:
W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 19 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Na terenie Dolina Sołokiji żyje minimum 1% krajowej populacji dzięcioła białoszyjego. Inną dużą osobliwością omawianego obszaru jest występowanie gadożera. Łącznie w ostoi występuje 7 gatunków zagrożonych wyginięciem, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A075 Haliaeetus albicilla (bielik) A080 Circaetus gallicus (gadożer) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A084 Circus pygargus (błotniak łąkowy) A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A122 Crex crex (derkacz) A140 Pluvialis apricaria (siewka złota) A193 Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) A197 Chlidonias niger (rybitwa czarna) A229 Alcedo atthis (zimorodek) A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) A239 Dendrocopos leucotos (dzięcioł białogrzbiety) A379 Emberiza hortulana (ortolan) A429 Dendrocopos syriacus (dzięcioł białoszyi)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W okolicach ostoi znajduje się wiele ciekawych, zabytkowych obiektów kultury. Bardzo interesujący jest Tomaszów Lubelski z zabytkowym układem urbanistycznym, w skład którego wchodzi zespół budynków z ratuszem i z drewnianą herbaciarnią (tzw. „Czajnia”). O dawnej wielokulturowości miasta świadczą zabytkowa murowana cerkiew prawosławna z 1890 r., drewniany kościół rzymskokatolicki z I poł. XVIII w., kapliczka św. Wojciecha z XVIII/XIX w. oraz cmentarze (rzymskokatolicki, żydowski). Zachował się również młyn motorowy „Plizga” z 1930 r. Poza Tomaszowem warto zobaczyć Bełżec z drewnianą cerkwią greckokatolicką z 1756 r., kościołem z początku XX w. oraz cmentarz Cyganów (tzw. „Lipki”). W Jarczowie, Korniu, Starym Machnowie i Żurawcach stoją zabytkowe cerkwie greckokatolickie, które obecnie pełnią funkcje kościołów rzymskokatolickich. Cmentarze greckokatolickie z osobliwą kamieniarką bruśnieńską znajdują się w Lubyczy Królewskiej, Teniatyskach, Wierzbicy i Żurawcach. Zabytkowe dwory zachowały się w Korhyniu i Wierzbicy.
Dojazd:
Dojazd drogą krajową nr 17 (odcinek Tomaszów Lubelski – Hrebenne). PKS: autobusy z Tomaszowa Lubelskiego do Bełżca, Jarczowa i Lubyczy Królewskiej. Pociągi: stacja Bełżec (dojazd z Warszawy, Wrocławia i Zamościa), a także do stacji Lubycza Królewska i Hrebenne (pociągi z Wrocławia i Zamościa).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
W rejonie ostoi zostały wytyczone dwa szlaki PTTK (czerwony i niebieski). Przebiegają również dwie trasy rowerowe - „Doliną Sołokiji” i „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza”. Baza noclegowa znajduje się w Tomaszowie Lubelskim (obiekty o różnej kategorii), w Lubyczy Królewskiej (internat) i w Żyłce (kwatera agroturystyczna).

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie