Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Chełmskie Torfowiska Węglanowe
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060002
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Polesie Wołyńskie
Położenie - powiaty:
chełmski
Położenie - gminy:
Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda Huta,
Powierzchnia:
4309.4 ha
Inne formy ochrony przyrody:
Rezerwaty przyrody: Bagno Serebryskie, Brzeźno, Roskosz;
Chełmski Park Krajobrazowy;
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Powiązane obszary Natura 2000:
SOO PLH060023 Torfowiska Chełmskie
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Chełmski Park Krajobrazowy. Wyd. Zespół Chełmskich Parków Krajobrazowych. Chełm, 2005.
- Standardowy Formularz Danych
Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W granicach ostoi znajduje się 5 torfowisk węglanowych. Na około połowie powierzchni porastają je łany kłoci wiechowatej. Znaczne powierzchnie torfowisk są pocięte siecią kanałów odwadniających, sporo jest również niewielkich zbiorników („torfianek”), powstałych w skutek eksploatacji torfu. Pośród kłociowisk znajdują się niewielkie wyniesienia, zwane grądzikami. Tutaj swoje stanowiska mają rośliny kserotermiczne. Ponad terenami podmokłymi górują niewielkie wzniesienia kredowe.
Roślinność:
Obszar odznacza się bardzo wysokimi walorami florystycznymi, które są m.in. przedmiotem ochrony w ramach SOO PLH060023 Torfowiska Chełmskie.
Zwierzeta:
Obszar ten stanowi ostoję ptaków o randze europejskiej. Stwierdzono tam występowanie co najmniej 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Chełmskie Torfowiska Węglanowe stanowią jedną z najważniejszych miejsc występowania wodniczki w kraju (7%-8% krajowej populacji). Ponadto w okresie lęgowym ostoje zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej błotniaka łąkowego, błotniaka stawowego, dubelta, krwawodzioba, kszyka, kulika wielkiego, podróżniczka, sowy błotnej i rycyka. Dość licznie gniazduje czajka i rybitwa białoskrzydła.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A073 Milvus migrans (kania czarna) A080 Circaetus gallicus (gadożer) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A082 Circus cyaneus (błotniak zbożowy) A083 Circus macrourus (błotniak stepowy) A084 Circus pygargus (błotniak łąkowy) A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A119 Porzana porzana (kropiatka) A120 Porzana parva (zielonka) A122 Crex crex (derkacz) A127 Grus grus (żuraw) A151 Philomachus pugnax (batalion) A154 Gallinago media (dubelt) A222 Asio flammeus (sowa błotna) A272 Luscinia svecica (podróżniczek) A294 Acrocephalus paludicola (wodniczka) A338 Lanius collurio (gąsiorek) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A053 Anas platyrhynchos (krzyżówka) A055 Anas querquedula (cyranka) A056 Anas clypeata (płaskonos) A099 Falco subbuteo (kobuz) A113 Coturnix coturnix (przepiórka) A118 Rallus aquaticus (wodnik) A142 Vanellus vanellus (czajka) A153 Gallinago gallinago (kszyk) A156 Limosa limosa (rycyk) A160 Numenius arquata (kulik wielki) A162 Tringa totanus (krwawodziób) A198 Chlidonias leucopterus (rybitwa białoskrzydła) A221 Asio otus (uszatka) A336 Remiz pendulinus (remiz) A340 Lanius excubitor (srokosz) A371 Carpodacus erythrinus (dziwonia)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W sąsiedztwie ostoi położony jest Chełm. To drugie co do wielkości miasto regionu może poszczycić się m.in. unikalną trasą podziemną, która powstała w wyniku eksploatacji kredy pod miastem, powstałym w okresie międzywojennym bardzo ciekawym pod względem urbanistycznym i architektonicznym osiedlem „Dyrekcja”, na chełmskiej „Górce” zespołem budynków pobazyliańskich z budynkiem dawnej katedry i dzwonnicą, na której znajduje się punkt widokowy, oraz barokowym kościołem parafialnym ze wspaniałymi freskami. W Srebrzyszczu stoi barokowy pałac z parkiem, w którym zachowało się część starodrzewu. W Żalinie zachował się wiatrak „Koźlak” z 1930 r., a w Pławanicach budynek cerkwi prawosławnej, która obecnie pełni funkcje kościoła rzymskokatolickiego.
Dojazd:
Dojazd z Chełma: Samochodem drogą krajową nr 12 do Brzeźna lub drogami lokalnymi do Karolinówki, Kozy Gotówki, Pławanic. PKS i BUS: Połączenia na trasach Chełm – Dorohusk i Chełm – Ruda Huta. PKP: stacja kolejowa Chełm (dojeżdżają pociągi osobowe z Lublina oraz pospieszne z Bydgoszczy i Warszawy), Chełm Cementownia i Brzeźno (dwa ostatnie przystanki są położone na szlaku Chełm – Dorohusk, dojeżdżają tylko pociągi osobowe).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Ostoja jest dość dobrze zagospodarowana pod względem turystycznym. Przez jej „serce” przebiega szlak PTTK niebieski (z Chełma – do Dorohuska). Wyznaczono dwie ścieżki dydaktyczne „Bagno Serebryskie” i „Brzeźno”, wyposażone w tablice informacyjne i wieże widokowe. W Brzeźnie znajdują się również Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia, punkt edukacyjny oraz izba tradycji. Baza noclegowa znajduje się w pobliskim Chełmie oraz w Srebrzyszczu.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie