Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Ostoja Tyszowiecka
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060011
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyżyna Wołyńska
Położenie - powiaty:
hrubieszowski, tomaszowski, zamojski
Położenie - gminy:
Mircze, Tyszowce, Komarów Osada, Werbkowice
Powierzchnia:
11 029,41 ha
Inne formy ochrony przyrody:
Brak
W obrębie ostoi projektowane jest utworzenie 3 rezerwatów przyrody: „Torfowisko węglanowe Śniatycze”, „Tyszowce” i „Adelina” oraz Tyszowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Powiązane obszary Natura 2000:
SOO PLH060014 Pastwiska nad Huczwą
SOO PLH060025 Dolina Sieniochy
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W granicach obszaru ochrony znalazła się dolina Sieniochy i środkowy fragment doliny Huczwy. Znaczne powierzchnie zajmują torfowiska. Tereny ostoi są użytkowane jako ekstensywne łąki, na niektórych torfowiskach wydobywa się torf. Znaczne tereny nie są użytkowane i porastają je łany turzyc. Na niewielkich wzniesieniach rosną bory sosnowe, a w obniżeniach terenu – olsy. W granicach ostoi znalazły się również dwa duże kompleksy stawów rybnych. W granicach ostoi znalazło się kilka miejscowości.
Roślinność:
Patrz OSO PLH060025 Dolina Sieniochy.
Zwierzeta:
Obszar odznacza się wybitnymi walorami ornitologicznymi. Występuje tu 148 gatunków (w tym 119 lęgowych) ptaków. W omawianej ostoi stwierdzono co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W wyniku badań ustalono, że występuje tutaj około 5% populacji krajowej rybitwy białowąsej, powyżej 2% populacji krajowej dzięcioła białoszyjego oraz co najmniej 1% populacji krajowej dubelta i podróżniczka. Dość liczna jest kokoszkę, muchołówkę bialoszyją i zielonka. Spośród występujących tu kręgowców najciekawszym jest suseł perełkowy. Licznie występuje bóbr europejski, wydra i kumak nizinny. W ostojach bardzo liczne są rzadkie bezkręgowce: motyle dzienne – czerwończyk fioletek, mieniak strużnik, modraszek alkon, modraszek eumedon, modraszek nausitous, modraszek telejus, strzępotek edypus (jedno z kilku stanowisk w Polsce), strzępotek soplaczek; ważki – lecicha mała, łątka ozdobna (jedyne obecnie potwierdzone stanowisko w Polsce), zalotka białoczelna, zalotka większa i żagnica torfowa.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A027 Egretta alba (Ardea alba) (czapla biała) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A074 Milvus milvus (kania ruda) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A082 Circus cyaneus (błotniak zbożowy) A084 Circus pygargus (błotniak łąkowy) A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A092 Hieraaetus pennatus (orzełek włochaty) A119 Porzana porzana (kropiatka) A120 Porzana parva (zielonka) A122 Crex crex (derkacz) A154 Gallinago media (dubelt) A196 Chlidonias hybridus (rybitwa białowąsa) A229 Alcedo atthis (zimorodek) A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) A246 Lullula arborea (lerka) A272 Luscinia svecica (podróżniczek) A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) A320 Ficedula parva (muchołówka mała) A321 Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) A429 Dendrocopos syriacus (dzięcioł białoszyi) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A004 Tachybaptus ruficollis (perkozek) A005 Podiceps cristatus (perkoz dwuczuby) A006 Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi) A028 Ardea cinerea (czapla siwa) A036 Cygnus olor (łabędź niemy) A052 Anas crecca (cyraneczka) A055 Anas querquedula (cyranka) A056 Anas clypeata (płaskonos) A113 Coturnix coturnix (przepiórka) A118 Rallus aquaticus (wodnik) A123 Gallinula chloropus (kokoszka) A125 Fulica atra (łyska) A153 Gallinago gallinago (kszyk) A156 Limosa limosa (rycyk) A162 Tringa totanus (krwawodziób) A336 Remiz pendulinus (remiz) A371 Carpodacus erythrinus (dziwonia)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W rejonie ostoi jest położonych kilka miejscowości, w których są godne uwagi zabytki. W Tyszowcach, gdzie w 1655 r. zawiązała się konfederacja szlachecka przeciwko Szwedom (w miasteczku stoi pomnik wzniesiony dla uczczenia tego wydarzenia), stoi kilka obiektów sakralnych z XIX w. (kościół, trzy drewniane kaplice, cmentarz rzymsko-katolicki, resztki kirkutu). Także w tym samym okresie został wzniesiony zespół domów rzemieślników z XIX w. W Turkowicach zachowały się zabytkowe obiekty sakralne – kościół parafialny z 1870 r. oraz zespół monastyru prawosławnego wybudowany w latach 1903-1910. W Komarowie można zobaczyć ponad 110-letni neogotycki kościół, dwie murowane kapliczki z przełomu XVIII i XIX w. oraz dwa zabytkowe cmentarze (rzymskokatolicki, żydowski). Zabytkowe świątynie murowane różnych wyznań znajdują się w Dubie (kościół rzymskokatolicki), Niewirkowie (dawna cerkiew prawosławna, obecnie kościół parafialny), Perespie i Śniatyczach (dawniej cerkwie greckokatolickie, obecnie kościół parafialny). We wspomnianym Niewirkowie można zobaczyć także zespół pałacowy, wzniesiony w XIX i XX w. oraz kapliczkę św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w. W Śniatyczach, Perespie i Komarowie znajdują się także nieczynne cmentarze grekokatolickie i prawosławne. Godne szczególnej uwagi jest grodzisko i podgrodzie z X-XIII w. w Czermnie, które stanowi pozostałość po głównym grodzie tzw. Grodów Czerwińskich. W 1920 r. w rejonie Komarowa miała miejsce wielka bitwa kawalerii, w trakcie której Polacy powstrzymali ofensywę dotychczas niezwyciężoną Armię Budionnego. O tym wydarzeniu przypomina pomnik na miejscowym cmentarzu.
Dojazd:
Dojazd drogą wojewódzką nr 850 z Hrubieszowa do Tomaszowa Lubelskiego. Od drogi krajowej nr 17 (odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski) – w Wólce Łabuńskiej zjazd na drogę lokalną do Tyszowiec przez Komarów. Dojazd od drogi krajowej nr 74 (odcinek Zamość – Hrubieszów) – w m. Horyszów należy skręcić w drogę lokalną w kierunku Komarowa. PKS i BUS: kursujące na trasie Zamość – Tyszowce przez Komarów Osadę, Hrubieszów – Tomaszów Lubelski, Werbkowice – Tyszowce.
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Omawiany obszar jest minimalnie zagospodarowany pod względem turystycznym – w rejonie Czermna wytyczono krótki odcinek szlaku turystycznego zielonego z Tomaszowa Lubelskiego do Turkowic. Możliwość noclegu jest we Wronowicach.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie