Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Górnej Łabuńki
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060013
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyżyna Lubelska
Położenie - powiaty:
zamojski
Położenie - gminy:
Łabunie, Zamość (wiejska), Zamość (miejska)
Powierzchnia:
1906,98 ha
Inne formy ochrony przyrody:
-
Powiązane obszary Natura 2000:
-
Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
- Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005 Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. LTO, Lublin.
- Mapa zabytków województwa lubelskiego
- Mapa administracyjno- drogowa województwa lubelskiego,
Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W ramach ostoi objęto fragment górnego odcinka doliny Łabuńki. Koryto rzeki zostało uregulowane – pogłębione i umocnione, miejscami obsadzone topolami. W wyniku osuszenia doliny, w której były torfowiska węglanowe, dominują łąki i pastwiska, zdecydowanie rzadziej spotyka się grunty orne. Ważnym elementem krajobrazu są kompleksy stawów rybnych pod miejscowościami Łabunie i Pniówek.
Roślinność:
Zwierzeta:
Na terenie ostoi stwierdzono derkacza i dubelta (omawiany obszar jest jednym z 10 najważniejszych ostoi tego gatunku w kraju) to gatunki zagrożone wyginięciem w skali świata, ponadto wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi. Innym godnym szczególnej uwagi gatunkiem jest dzięcioł białoszyi. Swoje lęgi wyprowadzają tutaj także bąk, bączek, błotniak stawowy, gąsiorek, ortolan, trzmielojad i zielonka. Na przelotach zaobserwowano w ostoi m.in. bataliona, biegusa zmiennego, łabędzia krzykliwego, mewę małą, rybitwy białowąsą i czarną, żurawia. Zalatują tu pojedyncze osobniki bielika, gadożera, rybołowa i sokoła wędrownego.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A038 Cygnus cygnus (łabędź krzykliwy) A060 Aythya nyroca (podgorzałka) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A075 Haliaeetus albicilla (bielik) A080 Circaetus gallicus (gadożer) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A094 Pandion haliaetus (rybołów) A103 Falco peregrinus (sokół wędrowny) A120 Porzana parva (zielonka) A122 Crex crex (derkacz) A127 Grus grus (żuraw) A151 Philomachus pugnax (batalion) A154 Gallinago media (dubelt) A177 Larus minutus (mewa mała) A196 Chlidonias hybridus (rybitwa białowąsa) A197 Chlidonias niger (rybitwa czarna) A229 Alcedo atthis (zimorodek) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) A429 Dendrocopos syriacus (dzięcioł białoszyi) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A149 Calidris alpina (biegus zmienny)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
Na północny-zachód od ostoi znajduje się jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych w regionie miast - Zamość. Założone przez kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego w drugiej połowie XVI w. miasto odznacza się zachowanym układem urbanistycznym, który zaprojektował pochodzący z Wenecji Bernardo Morando. Godny uwagi jest Rynek Wielki otoczony wspaniałymi kamienicami. Zachowały się liczne budynki sakralne – kilka kościołów rzymskokatolickich, dawna cerkiew unicka i bożnica żydowska. Bardzo interesująca jest także zabudowa obronna twierdzy, która przez długie lata opierała się licznym najeźdźcom. Poza Zamościem godne uwagi są zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe w Łabuniach i Łabuńkach oraz dwór otoczony parkiem w Żdanowie. W Łabuniach godny uwagi jest także zespół budynków sakralnych - XVII-wieczny kościół i dzwonnica z końca XVIII w. W miejscowości znajduje się również założony w XIX w. cmentarz parafialny.
Dojazd:
Obszar sąsiaduje z miastem Zamość – wyjazd w kierunku Białowoli. Ostoję przecina także droga krajowa nr 17 (odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Przez omawiany obszar przebiega jedynie fragment „Szlaku Rowerowego po Gminie Zamość”. W sąsiedztwie zachodniej granicy ostoi przebiega znakowany na zielono szlak PTTK. Szeroki zakres usług turystycznych (baza noclegowa i gastronomiczna, informacja turystyczna) jest oferowany w pobliskim Zamościu.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie