Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Lasy Strzeleckie
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060007
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Polesie Wołyńskie, W
Położenie - powiaty:
chełmski, hrubieszowski
Położenie - gminy:
Białopole, Dubienka, Horodło, Hrubieszów (wiejska)
Powierzchnia:
8749,48 ha
Inne formy ochrony przyrody:
Rezerwaty Przyrody: „Liski” i „Siedliszcze”
Strzelecki Park Krajobrazowy
Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Powiązane obszary Natura 2000:
OSO PLB060003 Dolina Środkowego Bugu
SOO PLH060032 Poleska Dolina Bugu

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec
- Standardowy Formularz Danych

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
Ostoja obejmuje kompleks Lasów Strzeleckich. Charakteryzują się one dużym stopniem naturalności i różnorodnością typów ekosystemów leśnych. Dominują lasy dębowo-grabowe. Rzeźba terenu jest równinna, monotonna. Urozmaiceniem są doliny rzeczne, w których znaczne powierzchnie zajmują tereny otwarte. Na uwagę zasługują utrzymujące się na dużych powierzchniach mokradła.
Roślinność:
Osobliwością przyrodniczą jest występowanie tzw. sosny matczańskiej – lokalnego podtypu tego gatunku. Na obszarach leśnych rosną rzadkie gatunki: obuwik pospolity, buławniki wielkokwiatowy i czerwony, mieczyk dachówkowaty, naparstnica zwyczajna, parzydło leśne, lilia złotogłów i orlik pospolity.
Zwierzeta:
W ostoi ma miejsce jedno z największych zagęszczeń ptaków drapieżnych w Europie (jastrząb, krogulec, myszołów, orlik krzykliwy) lub w kraju (trzmielojad). Stwierdzono co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej dzięcioła średniego, muchołówki białoszyja, orlika krzykliwego i trzmielojada. Stosunkowo liczne są muchołówka mała i strumieniówka. Inne rzadkie gatunki ptaków to dzięcioł czarny i jarząbek.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A104 Bonasa bonasia (jarząbek) A108 Tetrao urogallus (głuszec) A122 Crex crex (derkacz) A224 Caprimulgus europaeus (lelek) A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) A246 Lullula arborea (lerka) A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) A320 Ficedula parva (muchołówka mała) A321 Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A291 Locustella fluviatilis (strumieniówka)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W Maziarni Strzeleckiej, „sercu” ostoi, stoi wzniesiony na początku XX w. pałac myśliwski Zamoyskich. W sąsiedztwie obszaru ochrony znajduje się dawne miasto o bogatej historii – Dubienka. Można w niej zobaczyć zabytkowe świątynie: prawosławną i rzymskokatolicką, oraz małomiasteczkową zabudową drewnianą. O ważnym wydarzeniu historycznym, jakim była bitwa polsko-rosyjska pod Dubienką w 1792 r., przypomina kopiec w Uchańce.
Dojazd:
Dojazd samochodem: drogami wojewódzkimi nr 844 (z Chełma i Hrubieszowa; w Raciborowicach należy skręcić w drogę lokalną do Maziarni Strzeleckiej) lub nr 816, tzw. „Nadbużanka” (Terespol – Hrubieszów, dojazd do Dubienki).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Przez ostoje prowadzi fragment szlaku niebieskiego PTTK na odcinku Dubienka – Starosiele – Maziarnia Strzelecka – Raciborowice. Ścieżkę przyrodniczo- historyczną „Lasy Strzeleckie” wyznaczono w Maziarni i okolicach. Wschodnim skrajem ostoi wytyczono odcinek szlaku rowerowego regionu lubelskiego „Nadbużańskiego”. Bazę noclegową zapewniają głównie kwatery agroturystyczne, zlokalizowane w Dubience i Krynicy. Ich uzupełnieniem jest leśny ośrodek wypoczynkowy w Maziarni Strzeleckiej, schronisko młodzieżowe w Dubience i pole biwakowe w Starosielu. W tej ostatniej miejscowości położone jest kąpielisko, zorganizowane na starorzeczu Bugu.

Foto Paweł Łapiński

Foto Pawel Łapiński

Foto Paweł Łapiński

Foto Paweł Łapiński

Foto Paweł Łapiński

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie