Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dolina Środkowego Bugu
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060003
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Polesie Lubelskie, P
Położenie - powiaty:
bialski, chełmski, hrubieszowski, włodawski
Położenie - gminy:
Dołhobyczów, Dorohusk, Dubienka, Hanna, Horodło, Hrubieszów (miasto), Kodeń, Mircze, Ruda - Huta, Sławatycze, Terespol (wiejska), Włodawa (wiejska), Wola Uhruska
Powierzchnia:
28 096,59 ha
Inne formy ochrony przyrody:
Część omawianego obszaru objęto ochroną jako Sobiborski Park Krajobrazowy, Strzelecki PK oraz jako obszary chronionego krajobrazu: Nadbużańskie (jeden położony powiecie bialskopodlaskim, a drugi w hrubieszowskim) oraz Grabowiecko-Strzelecki.
W Hniszowie rośnie dąb „Bolko” o pierśnicy blisko 9 m - największe drzewo w regionie.
Centralna część ostoi włączona została do Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.
Dolina Bugu jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu europejskim.
Zaawansowany jest projekt poszerzenia Sobiborskiego PK o dolinę Bugu. Projektuje się ustanowienie Nadbużańskiego PK, PK Doliny Środkowego Bugu, Dorohuskiego OCK.

Powiązane obszary Natura 2000:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060007 Lasy Strzeleckie
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060032 Poleska Dolina Bugu
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060035 Zachodniowołyńska Dolina Bugu

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
- Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005 Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. LTO, Lublin.
- Mapa zabytków województwa lubelskiego
- Mapa administracyjno- drogowa województwa lubelskiego,

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
Dolina Środkowego Bugu charakteryzuje się wybitnymi walorami krajobrazowymi, których twórcą jest naturalna rzeka o głęboko wciętym korycie. Tworzy liczne meandry, starorzecza (tzw. „bużyska”) na różnych etapach zanikania, na brzegach zachowały się resztki zardzewień łęgowych. Miejscami wytworzyły się kilkumetrowe skarpy. W dolinie dominują naturalne łąki, urozmaicone przez zadrzewienia i niewielkie zbiorniki wodne (zwykle starorzecza). Zwykle na wiosnę dochodzi do zalewania doliny, przez co na kilka tygodni tworzy się bezkresne jezioro. Na wyżej położonych fragmentach doliny można spotkać bory sosnowe i pola uprawne. Na skarpach doliny Bugu (które często stanowią granicę ostoi) „rozsiadły się” miejscowości z urokliwą zabudową drewnianą.
Roślinność:
Patrz SOO PLH060032 Poleska Dolina Bugu i SOO PLH060035 Zachodniowołyńska Dolina Bugu
Zwierzeta:
Omawiany obszar został ustanowiony dla zachowania walorów ornitologicznych doliny naturalnej rzeki. Jego znaczenie jest tym bardziej istotne, że większość terenów włączonych do ostoi nie była dotychczas objęta formami ochrony. W ostoi stwierdzono najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Wśród nich 9 gatunków zostało uznanych za zagrożone wyginięciem i wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym ostoję zasiedla minimum 1% populacji krajowej błotniaka łąkowy, bociana białego, brodźca piskliwego, derkacza (gatunek zagrożony wyginięciem w skali świata), dzięcioła białoszyjego, krwawodzioba, rycyka, zimorodka oraz rybitw: białoskrzydłej, białowąsej i czarnej. Bardzo liczna jest populacja brzegówki. Dość licznie występują bąk, błotniak stawowy, podróżniczek i jarzębatka. Dolina stanowi miejsce żerowania dla chronionych gatunków ptaków jak np. bocianów białego i czarny i orlika krzykliwego. Innymi ciekawymi gatunkami występującymi na omawianym obszarze jest dubelt, dzięcioł zielonosiwy, puchacz i trzmielojad.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A084 Circus pygargus (błotniak łąkowy) A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A119 Porzana porzana (kropiatka) A120 Porzana parva (zielonka) A122 Crex crex (derkacz) A154 Gallinago media (dubelt) A193 Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) A196 Chlidonias hybridus (rybitwa białowąsa) A197 Chlidonias niger (rybitwa czarna) A215 Bubo bubo (puchacz) A229 Alcedo atthis (zimorodek) A234 Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) A272 Luscinia svecica (podróżniczek) A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) A429 Dendrocopos syriacus (dzięcioł białoszyi) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A006 Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi) A036 Cygnus olor (łabędź niemy) A136 Charadrius dubius (sieweczka rzeczna) A156 Limosa limosa (rycyk) A162 Tringa totanus (krwawodziób) A168 Actitis hypoleucos (brodziec piskliwy) A198 Chlidonias leucopterus (rybitwa białoskrzydła)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W rejonie ostoi zachował się osobliwy krajobraz kulturowy pogranicza. Praktycznie w każdej nadbużańskiej wiosce można odnaleźć piękne drewniane domy, często wzniesione przed 100 i więcej laty. Pełne ciekawej zabudowy są miasta i miasteczka położone nieopodal doliny (zwłaszcza Hrubieszów i Włodawa), gdzie można oglądać mozaikę urokliwej zabudowy drewnianej i murowanej. Zachowały się również liczne ślady świadczące o dawnej wielokulturowości tych terenów – zabytkowe kościoły, cerkwie, synagogi i cmentarze (najciekawsze obiekty znajdują się w Hrubieszowie, Świerżach, Terespolu i Włodawie). Sporo jest śladów po dawnych zespołach dworskich. Godne uwagi są zabytki przemysłu (m.in. w Strzyżowie, Woli Uhruskiej) oraz forty Twierdzy Brześć.
Dojazd:
Komunikacja samochodowa (indywidualna): drogami krajowymi biegnącymi do granicy państwa, m.in. nr 2 (Warszawa – Terespol), nr 12 (Piaski – Chełm – Dorohusk) nr 63 (Siedlce – Radzyń Podlaski – Sławatycze), nr 74 (Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubeszów – Zosin) i nr 82 (Lublin – Włodawa), a następnie drogą dojazdową do obszarów nadbużańskich jest droga wojewódzka nr 816 z Terespola do Hrubieszowa (tzw. „Nadbużanka”). Pociągi: dojazd do stacji kolejowych Dorohusk (trasa Chełm – Dorohusk, tylko pociągi osobowe) i Terespol (pociągi pospieszne i osobowe, trasa Łuków – Terespol). PKS i BUS: dość dobry dojazd do miast i większych miejscowości (bezpośrednie kursy z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Omawiany obszar jest dość dobrze (zwłaszcza w porównaniu z innymi terenami Lubelszczyzny) zagospodarowany turystycznie. Wzdłuż granicy państwa wytyczono oznakowane szlak PTTK i Wojewódzki Szlak Rowerowy „Nadbużański”. Wyznaczono również kilka krótkich ścieżek dydaktycznych (w rejonie Hrubieszowa, Starosiela koło Dubienki, Hniszowa, Woli Uhruskiej). Ciekawą inicjatywą jest utworzenie pod Włodawą szlaku rowerowego „Stykiem trzech granic”. Z głębi regionu do Bugu dociera kilka innych szlaków PTTK i rowerowych. Rzeka stanowi atrakcyjny szlak kajakowy, na którym są organizowane dość liczne spływy. W rejonie Bugu są również kąpieliska w Husynnem Starosielu i w Woli Uhruskiej. Rozwinięta jest baza noclegowa, zwłaszcza w rejonie Dubienki, Horodła, Włodawy i Woli Uhruskiej.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie