Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Puszcza Solska
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060008
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyżyna Lubelska (sub
Położenie - powiaty:
biłgorajski, tomaszowski
Położenie - gminy:
Aleksandrów, Biłgoraj (gmina wiejska), Biłgoraj (gmina miejska) Frampol, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Susiec, Tereszpol, Radecznica oraz w woj. podkarpackim: Cieszanów, Narol (gmina wiejska i m
Powierzchnia:
79 349,09 ha
Inne formy ochrony przyrody:

Powiązane obszary Natura 2000:

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
Krajobraz omawianego obszaru jest różny - równinny w zachodniej części ostoi (Równina Biłgorajska), zaś im dalej na południowy wschód, tym bardziej urozmaicony (Roztocze). Dominują ekosystemy leśne. Największe powierzchnie zajmują bory sosnowe. We wschodniej części zachowało się sporo obszarów podmokłych Dość liczne doliny rzeczne – miejscami można oglądać bardzo malownicze zespoły niewielkich wodospadów, tzw. „szumy”.
Roślinność:
Zwierzeta:
W ostoi stwierdzono występowanie 135 gatunków lęgowych ptaków. Co najmniej 30 gatunków jest wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Największą osobliwością omawianego terenu jest stanowisko lęgowe gadożera – gatunku bardzo nielicznego w kraju (kilkanaście stanowisk w kraju). W sezonie lęgowym ostoję zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej bociana czarnego, gadożera, głuszca, orlika krzykliwego, puchacza, trzmielojada i lelka. W dosyć wysokim zagęszczeniu występuje tutaj bielik, cietrzew, derkacz, zimorodek i żuraw.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, występujące na terenie ostoi A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A073 Milvus migrans (kania czarna) A075 Haliaeetus albicilla (bielik) A080 Circaetus gallicus (gadożer) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A084 Circus pygargus (błotniak łąkowy) A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A104 Bonasa bonasia (jarząbek) A108 Tetrao urogallus (głuszec) A119 Porzana porzana (kropiatka) A122 Crex crex (derkacz) A127 Grus grus (żuraw) A215 Bubo bubo (puchacz) A220 Strix uralensis (puszczyk uralski) A223 Aegolius funereus (włochatka) A224 Caprimulgus europaeus (lelek) A229 Alcedo atthis (zimorodek) A231 Coracias garrulus (kraska) A234 Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) A255 Anthus campestris (świergotek polny) A272 Luscinia svecica (podróżniczek) A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) A320 Ficedula parva (muchołówka mała) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) A409 Tetrao tetrix tetrix (cietrzew (tetrix) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady, 79/409/EWG, występujące na terenie ostoi: A085 Accipiter gentilis (jastrząb) A096 Falco tinnunculus (pustułka) A136 Charadrius dubius (sieweczka rzeczna) A155 Scolopax rusticola (słonka) A165 Tringa ochropus (samotnik) A232 Upupa epops (dudek) A235 Picus viridis (dzięcioł zielony) A240 Dendrocopos minor (dzięciołek) A261 Motacilla cinerea (pliszka górska) A266 Prunella modularis (pokrzywnica) A287 Turdus viscivorus (paszkot) A318 Regulus ignicapillus (zniczek) A334 Certhia familiaris (pełzacz leśny) A335 Certhia brachydactyla (pełzacz ogrodowy) A372 Pyrrhula pyrrhula (gil)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego obszaru jest położonych kilka miejscowości, w których znajdują się atrakcyjne zabytki. Licznymi zabytkami sakralnymi przyciąga Biłgoraj. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują XVIII wieczne kościół parafialny i oraz dawna cerkiew grecko-katolicka. Godna uwagi jest drewniana zagroda sitarska i trzy zabytkowe cmentarze. Inne godne uwagi świątynie w okolicach Biłgoraja są położone w Księżopolu, Łukowej i Tereszpolu. W Józefowie na szczególną uwagę zasługują zabytkowe bożnica i kirkut z XVIII w. oraz zespół kościoła parafialnego. Bardzo urokliwym miejscem jest Górecko Kościelne z XVIII-wiecznym kościołem parafialnym, zespołem kapliczek i pomnikowymi dębami.
Dojazd:
Komunikacja Samochodowa: drogą krajową nr 19 (dojazd do Janowa Lubelskiego), dalej drogą nr 74 Janów Lubelski – Zamość; dojazd drogami wojewódzkimi: nr 835 z Lublina do Biłgoraja, nr 849 z Zamościa do Józefowa, nr 853 Biłgoraj – Józefów – Tomaszów Lubelski, nr 858 Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn PKS i BUS: relacje Lublin – Biłgoraj, Zamość – Biłgoraj, Zamość – Józefów, Biłgoraj – Tomaszów Lubelski, Pociągi: Pociągi relacji Warszawa – Bełżec i Zamość – Wrocław. Stacje kolejowe: Biłgoraj, Długi Kąt, Józefów Roztoczański, Susiec, oraz Horyniec Zdrój, Siedliska, Werchrata (woj. podkarpackie).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Omawiany obszar należy do bardzo atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym. Poznanie walorów turystycznych umożliwia sieć znakowanych szlaków pieszych PTTK, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Baza noclegowa jest dość rozbudowana – najwięcej miejsc znajduje się w Biłgoraju, Suścu, Górecku Kościelnym.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie