Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Roztocze
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060012
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyżyna Lubelska (sub
Położenie - powiaty:
biłgorajski, tomaszowski, zamojski
Położenie - gminy:
Adamów, Bełżec, Józefów, Horyniec Zdrój (woj. podkarpackie), Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol (wiejska i miejska) (woj. podkarpackie), Susiec, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Tereszpol. Tomaszów Lubels
Powierzchnia:
103 503,34
Inne formy ochrony przyrody:
Znaczne fragmenty ostoi pokrywają się z innymi obszarami chronionymi takimi jak Roztoczański Park Narodowy, parki krajobrazowe (Krasnobrodzki PK, PK Puszczy Solskiej, Południoworoztorczański PK, Szczebrzeszyński PK), Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu i dwunastoma rezerwatami przyrody.

Powiązane obszary Natura 2000:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060008 Puszcza Solska
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060021 Dolina Sołokiji
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060003 Debry
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060008 Hubale
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060010 Kąty
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060017 Roztocze Środkowe
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060020 Sztolnie w Senderkach
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060022 Święty Roch
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060028 Zarośle
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH180017 Horyniec

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:
- Skarby naszej przyrody – województwo lubelskie. 2002. Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec.
- Standardowy Formularz Danych
- Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005 Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. LTO, Lublin.
- Mapa zabytków województwa lubelskiego
- Mapa administracyjno- drogowa województwa lubelskiego,

Opracował(a):
Rafał Jasiński
Krajobraz:
W granicach omawianego obszaru znalazło się Roztocze Środkowe i Południowe oraz kompleks Lasów Zwierzyniecko-Kosobudzkich. Tereny roztoczańskie charakteryzują się naturalnym, urozmaiconym krajobrazem niewielkich wzniesień, który wysokość bezwzględna osiąga maksymalnie 350 m n.p.m. Dominują lasy, które zajmują prawie trzy czwarte powierzchni ostoi. Głównie są to bory sosnowe, ale znaczny udział mają również bory jodłowe i buczyna karpacka. Pozostały obszar zajmują głównie grunty orne, często o niewielkich powierzchniach, tworzące na zboczach wzniesień malownicze mozaiki. Główną rzeką omawianego obszaru jest silnie meandrujący Wieprz. W dolinach Wieprza, Sołokiji i Topornicy są położone stawy rybne.
Roślinność:
Zwierzeta:
Omawiany obszar stanowi miejsce występowania co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Z powyższych gatunków ma tutaj swoje siedliska co najmniej 1% populacji krajowej dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła zielonosiwego, puchacza, puszczyka uralskiego i trzmielojada. Występują tutaj także duże populacje orlika krzykliwego i przepiórki. Swoje lęgi wyprowadzają inne chronione gatunki, m. in. bąk, bączek, derkacz, głuszec, kania czarna, orzełek włochaty, podróżniczek i zielonka. W takcie przelotów są obserwowane np. błotniak zbożowy, czapla biała i sokół wędrowny. Dzięcioł białogrzbiety, puchacz, puszczyk uralski i orlik krzykliwy to gatunki zagrożone wyginięciem, umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A027 Egretta alba (Ardea alba) (czapla biała) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A060 Aythya nyroca (podgorzałka) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A073 Milvus migrans (kania czarna) A075 Haliaeetus albicilla (bielik) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) A082 Circus cyaneus (błotniak zbożowy) A084 Circus pygargus (błotniak łąkowy) A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A092 Hieraaetus pennatus (orzełek włochaty) A103 Falco peregrinus (sokół wędrowny) A104 Bonasa bonasia (jarząbek) A108 Tetrao urogallus (głuszec) A119 Porzana porzana (kropiatka) A120 Porzana parva (zielonka) A122 Crex crex (derkacz) A127 Grus grus (żuraw) A193 Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) A196 Chlidonias hybridus (rybitwa białowąsa) A197 Chlidonias niger (rybitwa czarna) A215 Bubo bubo (puchacz) A220 Strix uralensis (puszczyk uralski) A229 Alcedo atthis (zimorodek) A234 Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) A239 Dendrocopos leucotos (dzięcioł białogrzbiety) A246 Lullula arborea (lerka) A255 Anthus campestris (świergotek polny) A272 Luscinia svecica (podróżniczek) A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) A320 Ficedula parva (muchołówka mała) A321 Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) A429 Dendrocopos syriacus (dzięcioł białoszyi) Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A113 Coturnix coturnix (przepiórka)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
Tereny wchodzące w skład ostoi i położone w jej sąsiedztwie odznaczają się bogactwem kulturowym. W dużym stopniu jest to spowodowane pograniczem kulturowym Wschodu i Zachodu. O różnorodności kulturowej omawianego obszaru najlepiej świadczą świątynie. Dość liczne są zabytkowe cerkwie, kościoły i synagogi. Warto odwiedzić Bełżec, Hrebenne, Krasnobród, Józefów, Siedliska, Tomaszów Lubelski czy Zwierzyniec, aby przekonać się o pięknie i różnorodności form architektury sakralnej. Na uwagę zasługują również założone przed wiekami cmentarze, np. żydowski w Józefowie czy rzymsko-katolicki w Tomaszowie Lubelskim. Zachowały się także zabytkowe rezydencje w Horyńcu, Narolu i Zwierzyńcu. Zespoły osobliwej architektury miejskiej można zobaczyć w Tomaszowie Lubelskim i Zwierzyńcu. Na terenach wiejskich stoi jeszcze wiele leciwych, typowych dla Roztocza, chałup oraz młyny.
Dojazd:
Komunikacja Samochodowa: drogi krajowe nr 17 (odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski), nr 74 Janów Lubelski – Zamość, drogi wojewódzkie nr 849 Zamość – Józefów, nr 853 Biłgoraj – Józefów – Tomaszów Lubelski, nr 858 Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn. PKS i BUS: m. in. autobusy na trasie Zamość – Tomaszów Lubelski, Zamość – Biłgoraj, Zamość – Krasnobród, Biłgoraj – Tomaszów Lubelski. Pociągi: Pociągi na trasie Rejowiec – Bełżec i Zamość – Wrocław. Stacje kolejowe: Bełżec, Długi Kąt, Józefów Roztoczański, Lubycza Królewska, Susiec, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec oraz Horyniec Zdrój, Siedliska, Werchrata (woj. podkarpackie).
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Omawiany obszar jest jednym z najlepiej zagospodarowanych turystycznie terenów Lubelszczyzny. Cały obszar jest pokryty siecią kilkudziesięciu znakowanych szlaków turystycznych PTTK, ścieżek rowerowych (wśród nich na szczególną uwagę zasługuje międzynarodowy, Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, który liczy ponad 250 km i łączy Kraśnik ze Lwowem) i dydaktycznych. Najwięcej ich znajduje się na terenach o najwyższych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Należy do nich Roztoczański Park Narodowy(gdzie przygotowano ścieżkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych), okolice Krasnobrodu, Suśca i Horyńca Zdroju (woj. podkarpackie). Tam też najłatwiej znaleźć nocleg w kwaterach agroturystycznych i szkolnych schroniskach młodzieżowych. W rejonie Zwierzyńca przygotowano szlaki jeździeckie, po Wieprzu regularnie odbywają się spływy kajakowe. Godnym uwagi jest również szlak kajakowy po rzece Tanew. Narciarstwo zjazdowe można uprawiać w Krasnobrodzie. Ważnym miejscem na turystycznej mapie Roztocza jest Guciów (skansen wsi roztoczańskiej z ekspozycją minerałów) i Siedliska (skamieniałe drzewa).

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie