Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Łęg wierzbowy, łęg topolowy, łęg olszowo-jesionowy
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Łęg wierzbowy, łęg topolowy, łęg olszowo-jesionowy
Nazwa angielska:
Alluvial forests Alnus glutinosa and Fraxinus exce
Kategoria:
Kod:
91E0
Siedlisko priorytetowe:
tak
Opis, charakterystyka:
podtyp 91E0-1 Łęg wierzbowy wraz z wiklinami nadrzecznymi
podtyp 91E0-2 Łęg topolowy
podtyp 91E0-3 Niżowy łęg olszowo-jesionowy

podtyp 91E0-1 Salicetum albae, Salicetum triandro-viminalis
podtyp 91E0-2 Populetum albae
podtyp 91E0-3 Fraxino-Alnetum

Opis:
Nadrzeczne lasy olszowe, jesionowe, wierzbowe, topolowe. Wystepują w miejscach okresowo zalewanych przez wody rzeczne.

Występowanie:
Na terenie całego kraju wdłuż cieków wodnych i rzek.

Zagrożenia:
regulacja oraz obwałowywanie rzek;
inwazja obcych gatunków: niecierpek drobnokwiatowy, niecierpek wielkokwiatowy, klon jesionolistny, rdestowiec ostrokończysty, niecierpek himalajski, winobluszcz pięciolistkowy;
zakładanie plantacji obcych gatunków topoli, wierzb;Powiązane obszary Natura 2000:
Istniejące siedliskowe: Dobryń, Dolina Środkowego Wieprza, Dolny Wieprz, Lasy Sobiborskie, Ostoja Nadbużańska, Poleska Dolina Bugu, Przełom Wisły w Małopolsce, Roztocze Środkowe, Uroczyska Lasów Janowskich, Uroczyska Puszczy Solskiej, Zachodniowołyńska Dolina Bugu;
Planowane siedliskowe – Shadow List 2008: Bachus, Dolina Dolnej Tanwi, Jata, Las Królewski, Lasy Dołhobyczowskie, Lasy Janowskie, Lasy Mirczańskie, Lasy Strzeleckie, Ostoja Parczewska, Puszcza Solska, Szczecyn, Gościeradów,

Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:

Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie